TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Liên hệ đăng kí mua căn hộ: 0986 581 538 – 0915 137 862

STT Đợt thanh toán Giá trị thanh toán Tiến độ xây dựng Ngày
1 Đợt 1 20% giá bán của Căn hộ Thực hiện xong phần đài, giằng móng 03/2018
2 Đợt 2 10% giá bán của Căn hộ Thực hiện xong phần khung BTCT đến tầng 5 06/2018
3 Đợt 3 10% giá bán của Căn hộ Thực hiện xong phần khung BTCT đến tầng 15 09/2018
4 Đợt 4 10% giá bán của Căn hộ Thực hiện xong phần khung BTCT đến tầng 27 12/2018
5 Đợt 5 10% giá bán của Căn hộ Thực hiện xong 25% khối lượng hoàn thiện 01/2019
6 Đợt 6 10% giá bán của Căn hộ Thực hiện xong 50% khối lượng hoàn thiện 05/2019
7 Đợt 7 30% giá bán của Căn hộ Khi nhà đầu tư hoàn thành hạ tầng và tòa nhà đủ điều kiện đưa vào sử dụng Quý IV/2019