1. Tiến độ thanh toán chung cư athena pháp vân
STT Đợt thanh toán Giá trị thanh toán Tiến độ xây dựng Ngày
1 Đợt 1 20% giá bán của căn hộ Thực hiện xong phần đài, giằng móng 03/2016
2 Đợt 2 10% giá bán của căn hộ Thực hiện xong phần khung BTCT đến tầng 5 06/2016
3 Đợt 3 10% giá bán của căn hộ Thực hiện xong phần khung BTCT đến tầng 15 09/2016
4 Đợt 4 10% giá bán của căn hộ Thực hiện xong phần khung BTCT đến tầng 21 12/2016
5 Đợt 5 10% giá bán của căn hộ Thực hiện xong 25% khối lượng hoàn thiện 01/2017
6 Đợt 6 10% giá bán của căn hộ Thực hiện xong 50% khối lượng hoàn thiện 05/2017
7 Đợt 7 30% giá bán của căn hộ Khi nhà đầu tư hoàn thành hạ tầng và tòa nhà đủ điều kiện đưa vào sử dụng 01/2018